UBYTOVACÍ ŘÁD - Apartmán Nostalgia Karlovy Vary

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
Rezervace: + 420 608 410 614
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

UBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ ŘÁD APARTMÁNU NOSTALGIA


Vážení hosté, vítáme vás v našem apartmánu a přejeme vám příjemný pobyt.
Host je povinen se seznámit s ubytovacím řádem a dodržovat jej. Provozovatel může před uplynutím sjednané ubytovací doby ihned odstoupit od smlouvy, pokud host i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu bez náhrady. Veškeré ubytovací prostory jsou NEKUŘÁCKÉ.

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pověřené osobě provozovatele ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, nebo cestovní pas. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů.

 • Host obdrží svazek tří klíčů, z nichž jeden je od vstupu z ulice, druhý od vstupních dveří do mezi chodby apartmánu a třetí od apartmánu.

 • Doplatek celkové ceny za ubytování je vždy hrazen v hotovosti předem při nástupu ubytování dle platného ceníku, popř. smluvních podmínek. Pokud se host nedostaví v daném termínu ubytování, je záloha brána jako storno poplatek.

 • Při nástupu na ubytování je   ubytovaný   host povinen zaplatit ubytovateli vratnou kauci 3000 Kč (110 E) na úhradu případných škod způsobených ubytovanými.. Kauce bude vrácena po   kontrole   apartmánu a předání klíčů ubytovateli zpět při ukončení ubytování, pokud nebudou zjištěny žádné škody, či ztráty na vybavení apartmánu a pokud nebude apartmán hrubě znečištěn.  

 • Nástup ubytování je vždy od 14.00 hod do 18.00 hod, v den ukončení pobytu je  host povinen opustit a vyklidit pokoj mezi 10.00 -  11.00 hod. V době od 22.00 do 6.00 hod je udržován noční klid. V apartmánu je nutné i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní nadměrným hlukem.

 • Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení.

 • Host může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele v době od 9.00 do 19.00 hod. Návštěvy, však nesmí v apartmánu přespávat.

 • Ve všech prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

 • Zvíře v apartmánu není povoleno.

 • Při odchodu z pokoje je povinen host uzavřít okna a vodovodní kohoutky, zhasnout světla, uzamknout apartmán a zkontrolovat vypnutí elektrických spotřebičů.

 • Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, tj. holící strojky, vysoušeče vlasů apod. Dále může host používat také spotřebiče s malým příkonem sloužící k osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k mobilním telefonům a videokamerám apod.

 • Z bezpečnostních důvodů nesmí být děti do 10-ti let po celou dobu pobytu bez dozoru osoby starší 18-ti let.

 • Při ukončení ubytování je host povinen vrátit klíče od apartmánu ubytovateli. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů zaplatí host ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč. Tím není dotčeno právo ubytovatel domáhat se náhrady způsobené škody.

 • Host je povinen dodržovat pořádek a čistotu v apartmánu a před ukončením pobytu, apartmán uvést do původního stavu.

 • Zjistí-li host v průběhu ubytování jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí ubytovatele.

 • V případě, že vznikne škoda na za řízení a vybavení objektu, je host povinen škodu neprodleně nahlásit provozovateli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.

 • Po apartmánu se host pohybuje pouze v domácí obuvi (přezůvkové obuvi).

 • V apartmánu nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení.

 • Ubytovaný provádí běžný denní úklid, včetně třídění odpadků do košů k tomu vyhrazených. V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky. Základní úklidové pomůcky jsou součástí apartmánu. Během týdenního pobytu v apartmánu úklid ubytovatel neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1 x týdně na vyžádání!

 • Za škody způsobené na majetku apartmánu odpovídá host v plném rozsahu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v apartmánu a společných prostorech ubytovacího zařízení a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude apartmán vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 • Je zakázáno poškozovat vybavení apartmánu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

 • Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu, ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby peníze a jiné cennosti nenechávali v apartmánu.

 • Majetek ubytovaných není pojištěn. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných.

 • Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

 • Při hrubém znečištění apartmánu bude účtován smluvní poplatek ve výši 3 000,- Kč

Tísňové volání:
Hasiči 150, Zdravotnická záchranná služba 155, Policie 158, Městská policie 156
Provozovatel: Ing. Bc. Romana Marečková, Smolné Pece 111, Nová Role, 36017, Ičo: 66359970 Tel: 608410614

+420 608 410 614
Apartmán Nostalgia, Zeyerova 1121/19, 360 01 Karlovy Vary
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky